skip to Main Content

Vanaf 1 november gaan wij ook op vrijdag open! Dan is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. Heb je interesse? Bel even met Rick: 06 51 69 25 11.

Privacyverklaring Gerbranda State

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • Gerbranda State V.O.F, Landbouw & Zorg
 • Hoarnestreek 7-9, Pietersbierum
 • gerbrandastatezorg@outlook.com
 • contactpersoon: Marjolein Koster
 • tel.  06-12805857

Gerbranda State V.OF verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.
Van de deelnemers van de zorgboerderij wordt relevante informatie bijgehouden die onze hulpverlening verbetert.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Gerbranda State verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • BSN (indien nodig voor het opstellen van contracten)
 • Inhoud van communicatie
 • Informatie over fysieke/psychische gezondheid

Doeleinden

Gerbranda State verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienst/hulpverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Gerbranda State hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar hulp/dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Gerbranda State persoonsgegevens uitwisselen. Gerbranda State kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals:

 • het administratiekantoor voor het verzorgen van de loonadministratie van onze medewerkers
 • Stichting Bezinn voor welke wij de uitvoerder van de hulpverlening zijn.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Gerbranda State aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Gerbranda State zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Gerbranda State zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Gerbranda State zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Gerbranda State passende beveiligingsmaatregelen genomen.
Onze zorgadministratie, voor deelnemers van de zorgboerderij, vindt plaats in een gesloten onlinesysteem waarbij gewerkt wordt met individuele toegangscodes. Alleen met jou toestemming ontvangen anderen (ouders/begeleiders) een inlogcode om (een deel van) jouw dossier te kunnen inzien.

Cookies

Op de website worden een cookie gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren, via Google Anylatics. Deze is zodanig ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. Gegevens worden niet met derden gedeeld en de kortst mogelijke termijn bewaard (14 maanden). Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Rechten

Je hebt het recht om Gerbranda State een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je Gerbranda State verzoeken om overdracht van de persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van de persoonsgegevens kun je sturen naar:

Als je een klacht hebt over de verwerking van de persoonsgegevens door Gerbranda State, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018
Gerbranda State kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Back To Top